İşverenlere yönelik yeni teşvik resmi gazetede yayınlandı!

22 Şubat 2019 CUMA tarih 30694 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. Maddesinde;

MADDE 8 – 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.” Hükmü getirilmiştir.

 

Şartlar:

  • Sigortalının 01.02.2019 ila 30/04/2019 tarihleri arasında işe alınması
  • Sigortalının, İşyerinde 2018 yılında en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak işe alınması,
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları

 

Teşvik Tutarı:

  • Sigortalının işe alındığı ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (aylık 2.020,00.TL x 3 ay)
    Destek için bize ulaşabilirsiniz ; inka@inkaik.com

 

Haberler